شما اینجا هستید: صفحه اصلی بازاریابی مستقیمضرورت بازاريابي تك به تك در كسب رضايت مشتري

ضرورت بازاريابي تك به تك در كسب رضايت مشتري

ضرورت بازاريابي تك به تك در كسب رضايت مشتري

چكيده :

در سالهاي اخير كه امكان توليد انبوه زمينه افزايش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم كرده است ، براي توليد كنندگان چاره اي جز جلب رضايت مشتري باقي نمانده است . در هر گوشه اي از جهان صنعتي امروز كه اقتصاد رقابتي ، فضاي انحصاري را در هم مي شكند ، نگرش مشتري مداري و كسب رضايت مشتري ، قانون كسب و كار تلقي شده و عدم رعايت اين قانون سبب حذف از صحنه بازار است . در اين مقاله سعي شده به مفهوم رضايت مشتري و عوامل سازنده رضايت مشتري در سيستم بازاريابي تك تك و همچنين نمونه هايي واقعي از شركتهايي كه ايده بازاريابي تك تك در روابط بلند مدت با مشتري را در عمل به اجرا در آورده اند پرداخته شود .

 

مقدمه:

 

هنر بازارياب امروز فروش يخچال به اسكيمو نيست؛ بلكه اسكيمو را به عنوان يك مشتري خشنود، همواره در كنار داشتن است. امروزه بسياري از مفاهيم، تئوري ها و كلاً ادبيات مديريت بر محور مشتري بازنگري و بازنويسي شده اند. مشتري تاج سرماست! ديگر يك شعار نيست بلكه مشتري، محور فعاليتهاي سازمان ها قرار گرفته است. كيفيت كه يك مفهوم و دغدغة ديرپاي مديريت است نيز امروزه در رابطه با رضايت مشتري تعريف شده و گفته مي شود : كيفيت يعني جوابگويي به نيازهاي مشتري. در شرايط رقابتي تمام دغدغه شركتها آن است كه نه تنها مشتريان جديد را جذب كنند، بلكه مشتريان قديمي خود را نيز نگه دارند. شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه نگهداري مشتريان قديمي براي شركتها و مؤسسات بيش از جذب مشتريان جديد اهميت دارد. دليل اين نكته نيز خيلي ساده است: هزينه فروختن به مشتري قديمي كمتر از هزينه تلاش براي جذب مشتري جديد است. لذا براي موفقيت در نظام بازاريابي تك تك نه تنها از بازاريابي و فروش بلكه از توليد، تكنولوژي اطلاعات و مديريت توزيع نيز بايد بهره برد.

 

رضايت مشتري چيست؟ رضايت احساس مثبتي است كه در هر فرد پس از استفاده از كالا يا دريافت خدمات ايجاد مي شود. اگر كالا و خدمت دريافت شده از جانب مشتري، انتظارات او را برآورده سازد، در او احساس رضايت ايجاد مي شود. در صورتي كه سطح خدمت و كالا پايين تر از سطح انتظارات مشتري باشد، به نارضايتي اش منجر خواهد شد. بازاريابي تك به تك چيست؟ بازاريابي تك به تك در يك جمله ايجاد و مديريت بر رابطه فردي با تك تك مشتريان است.

 

تفاوت بازاريابي سنتي با بازاريابي تك به تك در اين است كه در بازاريابي سنتي شاخص موفقيت، سهم بازار (market share) محصول است ولي در بازاريابي تك به تك شاخص موفقيت، سهم از تعداد مشتري (customer share) است. بازارياب سنتي سعي دارد مشتريان بيش تري براي محصولات خود پيدا كند، حال آنكه بازارياب تك به تك در پي پيدا كردن محصولات بيشتر براي مشتريانش است. بازارياب سنتي محصولاتش را مديريت مي كند و مديرانش، مسئول ميزان فروش فعلي محصولاتش هستند.

 

در حاليكه بازارياب تك به تك مشتريان را مديريت مي كند و مديرانش مسئول پاسخگويي به رشد ارزش هاي مورد انتظار اين مشتريان طي زماني كه شركت فعاليت مي كند مي باشند. مباحث سازماني نيز در اين بين اهميت دارند. بازاريابي سنتي مي تواند با كمترين ارتباط با ساير واحدهاي سازماني و عمليات غير بازاري انجام شود. استخدام مدير بازاريابي براي اجراي فعاليتهاي تبليغاتي، پيشبردي و فروش توليدات از طريق فروشگاههاي خرده فروش يا ساير كانالهاي توزيع در بازاريابي سنتي مطرح است . بازاريابي تك به تك در پي حمايت از مشتريان در طول زمان، مديريت بر يكسري تعاملات با مشتريان و سنجش ميزان خريد مشتري از محصولات گوناگون است با توجه به اينكه بازاريابي تك به تك داراي ماهيتي يكپارچه است لذا بايد فرآيندهاي درون سازماني به گونه اي باشد كه امكان برخورد ويژه و انفرادي با تك تك مشتريان را به كليه واحدها، بخش ها و عمليات سازمان بدهد. به همين دليل است كه مي گوييم براي داشتن بازاريابي تك به تك بايد هر شركت تبديل به يك مؤسسه تك به تك شود. فرآيند اجراي برنامه بازاريابي تك به تك داراي چهار مرحله زير است:

1- مشتري خود را بشناسيد:

 

شما نمي توانيد با كسي كه نمي شناسيد، ارتباط برقرار كنيد. لذا شناخت فردي مشتريان حياتي است. شناختي كه به شما اجازه مي دهد مشتري را با جزئيات كامل در تمام مكان ها، در بين تمام رسانه ها و در هر بخشي شناسايي كنيد. اگر شركتي نتواند حداقل مشخصه هاي مشتريان مهم را جمع آوري كند، نخواهد توانست برنامه هاي تك به تك را به اجر درآورد. به طور مثال براي يك خرده فروش لازم است برنامه اي تشويقي اجرا شود تا وي را وادار به خريد مستمر نمايد . براي معاملات بين شركتي ضروري است، اسامي و سمت هاي مديران مؤثر در تصميم گيري خريد فراگرفته شوند.

2- مشتريان خود را متمايز كنيد:

 

مشتريان از دو نظر تفاوت دارند. اول از نظر ارزش آنها نزد فروشنده و دوم از نظر تفاوت در نيازهايشان. پس از شناسايي مشتريان ضروري است كه آنها را متمايز كنيد. اين تمايز به شما امكان مي دهد تا انرژي خود را صرف مشتريان با ارزش تر كنيد و رفتار سازمان خود را جهت جلب نظر و رفع نيازهاي مشتريان خود بهتر صرف كنيد. همانگونه كه مشخص است ما در اينجا از يك نظام ارزيابي مشتريان بر مبناي سوددهي آنها و شاخص رده بندي مشتريان صحبت مي كنيم. اما اين نكته نيز قابل ذكر است كه ما در اينجا مشتريان را بر مبناي نيازهاي متفاوتشان گروه بندي كرده و بر مبناي همين تفاوتها نيز عمل مي كنيم. كانو، دانشمند ژاپني انواع نيازهاي مشتري را به شرح زير توصيف مي نمايد:

 

1 - نيازهاي پايه كه اغلب ، مشتري آنها را اظهار نمي كند و توقع دارد كه آن ها حتماً وجود داشته باشند و تأثيري در ايجاد رضايت نداشته، ولي نبودن آن ها نارضايتي شديدي ايجاد مي كند. بودن واكسن در يك مركز بهداشتي درماني يك نياز پايه است.

 

2- نيازهايي كه مشتري آن ها را اظهار مي كند و تأمين آن ها نسبت مستقيم با درجه رضايت مشتري خواهد داشت. معطل نبودن در زمان ارائه خدمت نيازي است كه مشتري معمولاً اظهار مي نمايد.

 

3- نيازهاي خوشحال كننده كه مشتري انتظار آن را نداشته، ولي در صورت شناسايي آن ها و دادن پاسخ مناسب براي آنها رضايت شديدي در مشتري ايجاد مي گردد. همراهي نمودن مشتري به اتاق مربوطه از نيازهاي خوشحال كننده محسوب مي گردد. كانو معتقد است كه نيازهاي خوشحال كننده توسط مشتري اظهار نمي شود و براي توليد كننده شناخته شده نيست و گوش دادن به صداي مشتري باعث شناختن آن ها مي گردد.

- با مشتريان خود تعامل داشته باشيد:

براي اجراي برنامه تك به تك، بايد كارآيي و اثر بخشي هزينه هاي ارتباطات خود را با مشتريان بهبود بخشيد. به عبارت ديگر نه تنها هزينه هاي ارتباطات خود را كاهش مي دهيد، بلكه از اين طريق استفاده مي كنيد تا با توليد اطلاعات لازم روابط خود را با مشتري مستحكم تر و عميق تر كنيد. شما مي توانيد با ارائه خدمات و مشاوره ها مشتريان خود را هدايت و راهنمايي كنيد. چهار مدل مشاوره كه پيشنهاد مي شود به شرح ذيل است: مدل پزشك: در اين مدل كه رويكرد متعارف و معمولي مي باشد فرض مي شود طرف مقابل نوعي بيماري دارد كه بايد درمان شود. مشاور در اين مدل سعي مي نمايد كه ماهيت بيماري را بفهمد و در جستجوي مغايرت ها از حالت نرمال باشد. در اين مدل مشتري مانند بيماري رفتار مي كند كه توانمند نيست و در مقابل مشاور مي تواند به واسطه داشتن بعضي دانش هاي تخصصي، درست و غلط را به روشني تشخيص داده و مشتري را به سوي روشني سوق دهد.

مدل كارآگاه:

 

در اين مدل فرض بر اين است كه چيز اشتباهي وجود دارد و نيازمند اين است كه افرادي اين را پيدا كنند و بنابراين مي توانند آن را تغيير داده و يا از بين ببرند. اين مدل بر مبناي اين رويكرد است كه نشانه هايي در ارتباط با قانون شكني وجود دارد كه با يافتن آن، مشاور نظرات خود را در مورد جلوگيري از وقوع آنها اعلام مي نمايد و مسئله حل مي شود. قوت اين مدل در اين است كه روش سيستماتيك را در جمع آوري داده ها پيگيري مي نمايد .

مدل فروشنده:

 

در اين مدل فرض مي شود كه مشاور محصول يا خدمتي دارد كه پاسخگوي يك سري از مسائل و مشكلات است. تصويري كه مي تواند به ذهن متبادر نمايد فردي است با يك صندوقچه جادويي كه براي هر مشكلي راهي دارد. مشاوران در اين مدل انتظار ندارند كه زماني را براي تجزيه و تحليل مسئله و طراحي جواب ها و راه حل هاي خاص براي نيازهاي ويژه اختصاص دهند. به طور مثال ارائه دهندگان پكيج هاي كامپيوتري را مي توان مثال زد. مسئله مهم در اين مدل اين است كه راه حل ها با نيازهاي خاص هر مشتري سازگار باشد.

مدل آژانس مسافرتي:

 

در اين مدل مشاور فرض مي كند كه مشتري قصد سفر دارد. مشتري ممكن است هميشه نداند كه واقعاً كجا برود يا چگونه برود. بلكه، وظيفه ي مشاور است كه مقاصد سفر را ارائه نموده و بهترين وسيله را براي رسيدن به مقصد در اختيار او قرار دهد. رويكرد آژانس مسافرتي براي مشاوره بيش از ارتباط با ريشه ها و عوامل با نتايج و تأثيرات در ارتباط است. اغلب اوقات بسيار مهم است كه گذشته را بشناسيد و روي جاهايي كه مشتري تجربه كرده است تمركز نماييد. هر ارتباط با مشتري مي بايد در راستاي ارتباطات قبلي با همان مشتري باشد. هر صحبت با مشتري بايد ادامه صحبت قبلي باشد. صحبت قبلي مي تواند روز قبل، ماه قبل، در سايت اينترنتي مؤسسه و يا در محل دفتر مشتري صورت گرفته باشد. اين تعامل شامل برخورد ويژه و متمايز با مشتري است. در كنار آگاهي از تغيير نيازهاي مشتريان، شما بايد به متدولوژي مجهز باشيد كه با كمك آن بتوانيد بازخور تعاملي با مشتري برقرار كنيد. براساس اطلاعات دريافتي از اين بازخورها، شما از نيازهاي مشتري آگاه مي شويد و مي توانيد به آن جواب دهيد.

 

4- بعضي از رفتارهاي سازمان خود را با مشتري تطبيق دهيد: با وارد كردن مشتري به فرآيند ارتباط آموزشي، شركت بايد بعضي از رفتارهايش را به منظور تطبيق با نيازهاي مشتريانش تغيير دهد. اين تغيير مي تواند به معني تطبيق با تك تك مشتريان به هنگام توليد انبوه يك كالا و يا تطبيق بعضي ويژگي هاي خدمات با مشتري باشد. براساس اصول بازاريابي تك به تك، تحويل كالا يا خدمات بايد براساس نيازهاي ابراز شده مشتري در هنگام ارتباط با واحد فروش يا بازاريابي شركت صورت پذيرد. در اجراي مراحل چهارگانه ضروري است كه شركتها فلسفه هاي خود را بازنگري كنند، نگرش هاي مديران و كاركنان خود را تغيير دهند و حتي فرهنگ سازماني خود را سازمان دهي مجدد كنند.

 

از آن جا كه عملكرد كاركنان و درك و تشخيص و ارج نهادن به ميزان ادامه ارتباط بين كاركنان و مشتري، كليد رضايت مندي مشتري است لذا استخدام و تعليم كاركنان شايسته و آگاهي كه قابليت و مهارت لازم به شكل منصفانه، حساس، منطقي، دوستانه و مفيد را دارند، يكي از اقدامات مهم در رضايت مشتري است و اين بدان معناست كه اعضاي يك واحد و سازمان از مدير اجرايي گرفته تا يك كارگر ساده با يكديگر همصدا شوند و هدف اصلي آنان ايجاد رضايت واقعي مشتري باشد. بنابراين براي اجراي مفهوم تك به تك ضروري است كه شركتها كل كسب و كار خود را از ديدگاه مشتري مورد بازنگري قرار دهند. در دنيايي كه ميزان وفاداري مشتريان به كالاها و خدمات روز به روز كمتر مي شود، تنها راه حفاظت از موقعيت رقابتي داشتن روابط مبتني بر اعتماد با مشتريان است. در غير اين صورت، تنها راه باقيمانده براي فروشنده رقابت بر مبناي قيمت خواهد بود. اما اين به تنهايي كافي نيست بلكه به كارگيري تكنولوژي نيز لازم است. سه نوع تكنولوژي براي هر مؤسسه نياز است تا بتواند به صورت بلندمدت و مستمر رابطة از هم آموزي با مشتري را برقرار سازد:

 

1- پايگاه داده ها براي ثبت معاملات هر مشتري و تعامل آن با شركت .

 

2- وسايل ارتباط تعاملي نظير سايتهاي اينترنتي، اتوماسيون خريد و ابزار و روش هاي فروش لازم كه به مشتري اجازه دهد خواسته هايش را ابراز كند.

 

3 - تكنولوژي توليد انبوه سفارشي يا تركيب ديجيتالي كالاها و خدمات كه از بخش هاي از پيش توليد شده تشكيل شده اند و به شركت اجازه مي دهد تنوع مورد نظر مشتريان را با هزينه هاي معقول جواب دهد . جان ساموئل، مدير واحد بازاريابي تعاملي خطوط هوايي امريكن، اين سه نوع تكنولوژي را براي ارائه خدمات ويژه به مشتري پياده سازي كرده بدين ترتيب كه: پس از ورود به سايت اينترنتي مشتركين برنامه AAdvantageمي توانند صفحه مخصوص خود را بر مبناي فرودگاه مبدأ، مق صد، فرودگاههاي ترانزيت، هتل، ترجيحات مربوط به اتومبيل كرايه، صندلي مورد نظر در هواپيما ايجاد كنند. آن ها حتي مي توانند كارت اعتباري خود را ذخيره كنند و تلفن هاي تماس خود را اعلام كنند.

 

در هر بار ورود به اين سايت به شما خوش آمد گفته مي شود و كل امتيازي كه از سفر با اين شركت جمع آوري كرده ايد نمايش داده مي شود. در تمام مدت حضور در اين سايت تمام اخبار و اطلاعات خاص و مورد علاقة شما به نمايش گذاشته مي شود و برنامه هاي تشويقي و ترويجي ويژه برايتان اعلام مي شود و اين برنامه ها بر مبناي الگويي است كه از خريدهاي قبلي شما به دست آمده اند. اگر مقصدي را براي پرواز مشخص كنيد تمام پروازهاي منتهي به آن مقصد به همراه تخفيفات به شما ارائه مي شود يا اگر مرتب در مسيري معين پرواز مي كنيد تسهيلات خاصي كه اين هفته در آن مسير ارائه مي شود به وسيله اين برنامه به شما اعلام مي شود و در صورتي كه قصد پرواز داشته باشيد، رزرو جا براي شما انجام مي شود. نمونه ديگري از تلفيق هوشمندانه تكنيكهاي بازاريابي و فروش با منابعي از تكنولوژي به روز و برتر در شركت فرست يونيون به كار گرفته مي شود.

 

جك آنتونيني، مدير اجرايي بانك، براي تغيير محصول زدگي و جايگزيني آن با تمركز فعاليتها بر مبناي مشتري، از نرم افزار كامپيوتري به نام انيميشتين استفاده كرد. آنتونيني مي گويد: ما اسم اين نرم افزار را انيميشتين گذاشتيم تا اين نگرش را به مشتريان منتقل كنيم كه با يك نابغه سروكار دارند. اين نرم افزار اين امكان را به كاركنان بانك مي دهد كه در آن واحد تمام روابط خود را با هر مشتري مشاهده نمايند. همچنين ميزان سوددهي هر مشتري و ارزش روابط با وي را نيز محاسبه مي كند و به كاركنان فرصت تفكر بيش تر در روابط با هر مشتري را مي دهد.

 

بانك معمولاً سعي مي كند در عرض 48 ساعت پس از اينكه يك مشتري از هر يك از خدمات بانك استفاده كرد نظر او را در مورد كيفيت خدمات جويا شود. اين نظرسنجي توسط تلفن يا پست انجام مي شود. نتايج هر ماهه منتشر مي شود و اگر مشكلي حاد و غيرمنتظره بود نتايج بلافاصله و خارج از نوبت به اطلاع مدير مربوطه رسانيده مي شود. آنتونيني مي گويد: ما مشتريان 5 ستاره داريم كه سودآوري آنها براي بانك زياد است و ما با آنها روابط فوق العاده مستحكم داريم در قيمت گذاري خدمات، محصولات مورد نياز مشتريان و خدمات خاص براي آنها، دقت فوق العاده اي صورت مي پذيرد. براي مشترياني كه در آينده جزء مشتريان ويژه درخواهند آمد، خدماتي ارائه مي شود كه متناسب با وضعيت و نيازهاي مالي و اعتباري آنها باشد و يكي از اين خدمات (capital management account) كه به معناي حساب هاي مديريت سرمايه است.

 

در اين نوع حساب ها مشتريان حداقل 15 هزار دلار نزد بانك مي سپارند و مقداري كارمزد سالانه پرداخت مي كنند. در مقابل اين كميسيون دريافتي، بانك براي كارت هاي اعتباري، اوراق بهادار و سهام تخفيف ارائه مي نمايد و ضمناً صندوق امانات مجاني، گزارشات كاركرد حساب كه با توجه به نياز مشتري طراحي شده اند و مشاوره هاي مجاني سرمايه گذاري ارائه مي شود. به طور مثال اگر فردي كارت اعتباري بانك فرست يونيون را استفاده كند براي او وام مسكن با نرخ كمتر در نظر گرفته مي شود و اگر اين فرد درخواست وام خودرو كند، به دليل آنكه وام دومي را از بانك درخواست كرده، نرخ هاي ترجيحي خاصي را اعمال مي كند براي افراد جوانتر حداقل سپرده در حساب هاي capبه جاي 15 هزار دلار فقط 5 هزار دلار است كه كاملاً با نيازهاي هر مشتري منطبق است.

 

البته بانك انتظار ندارد هر مشتري كه بانك اين سرمايه گذاري را در ايجاد روابط با او كرده، حتماً به يك مشتري 5 ستاره تبديل شود و يا روابط بلندمدت فقط با مشتريان بالقوه برقرار مي شود. آنتونيني مي گويد: به طور مثال اگر پس از 2 سال متوجه شويم اين مشتريان بالقوه به مشتريان 5 ستاره تبديل نخواهند شد، مطمئناً به دنبال فرد جديد مي رويم. براي ايجاد روابط بلندمدت با مشتريان، بانك خدمات متنوعي را نيز به فرزندان مشتريان خود ارائه مي كند نظير ارائه ي مكانيزم هاي مالي براي فرزندان فارغ التحصيل از دانشگاه ها، حسابهاي جاري، دسترسي به بانكداري اينترنتي، كارت اعتباري براي مواقع اضطراري، حسابهاي پس انداز كودكان و مواردي از اين قبيل.

 

حال مي خواهيم ببينيم چگونه يك سازمان از محصول جديد، محوري به مشتري مداري سوق پيدا مي كند: ابتدا بايد كاركنان را آموزش داد تا بتوانند در محيط كار تيمي انجام دهند. به منظور تسهيل ارتباطات و همچنين به كار بردن ابزار پيچيده ي اطلاعاتي براي گرفتن تصميمات مشتري محور بايد كامپيوترهاي بيشتري خريداري شود چرا كه ابزار اطلاعاتي به مديران اجازه مي دهد متوجه روندهايي كه قبلاً نمي ديدند بشوند، روابط بالقوه را كشف كرده و ارتباطات پنهان را شناسايي كنند تجربه ثابت كرده است كه دشوارترين مرحله اين تغييرات خريد و راه اندازي تكنولوژي هاي مورد نياز نيست، بلكه آماده سازي سازمان و كاركنان مشكل تر است. هدف سرعت بخشيدن به نحوه ي انجام كارها نيست، بلكه تغيير نحوه ي انجام كارهاست.

 

در رسيدن به اين هدف موانع فرهنگي و سازماني وجود دارد . تمركز بر روي مشتري: در بسياري از شركت ها هنوز مرزهاي مشخص بين واحدهاي سازماني وجود دارد. مرزهايي كه واحدهاي بازاريابي، حسابداري، خدمات مشتريان و توليد را از هم جدا مي كند واحد بازاريابي استراتژي هاي محصول را طراحي كرده و فعاليت هاي ترويج و ترفيع را هدايت مي كند، بروشورها را چاپ كرده و به فعاليت هاي روابط عمومي مي پردازد. مديران محصول سعي مي كنند مطمئن شوند كه محصول ها تحت نظارتشان فروش رفته. واحد خدمات مشتريان به سؤالات مشتريان پاسخ مي دهد و به شكايت آنها رسيدگي مي كند .

 

براي اين منظور هر گروه كاري هر ماه حداقل يكبار مشتري يا مشتريان داخلي را به گروه خود دعوت مي كند تا به طور مشترك ستاده ي فرآيندهاي گروه تأمين كننده را مورد ارزيابي قرار دهند اين كار باعث مي شود تا سدهاي ميان بخش ها شكسته شود تأمين كنندگان و مشتريان هر يك ديگري را رقيب خود نپندارند ضمن آنكه اين نشست هاي مشترك بهبود هر فرآيند را به دنبال دارد . در اين نظام كه فعاليت ها بين واحدهاي گوناگون تقسيم شده اند، نقاط قوت و ضعفي وجود دارد از آنجا كه به افراد اجازه مي دهد در كاري كه تخصص دارند كار كنند و تقسيم كار به خوبي در آن انجام شود داراي نقاط قوت است ولي نقطه ضعف آن اين است كه امكان ارائه خدمات يكپارچه به هر مشتري در آن دشوار است.

 

در اين نوع ساختار ارتباطات افقي دشوار مي شود و رقابت بيهوده اي را در سازمان ها دامن مي زند. اين نوع ساختار و جداسازي واحدها، زماني كه بخواهيم محصولي را به بازاري عرضه كنيم جوابگو مي باشد. مشكل زماني ايجاد مي شود كه بخواهيم محصولات گوناگون كه در واحدهاي گوناگون توليد مي شوند را به يك مشتري بفروشيد. مهم نيست كه از چه نام زيبا و فريبنده اي براي تعريف بازار خود استفاده مي كنيد. به محض آغاز فروش به هر بازار، گرفتاري ها آغاز مي شود. بازار شما را تحت فشار قرار مي دهد كه در اثر رقابت قيمت خود را تعديل كنيد. حتي براي بالا بردن اثر بخشي ممكن است در مورد كيفيت تجديدنظر كنيد و هر چه محصول شما در بازار موفق تر شود، احتمال كپي برداري از آن بيشتر مي شود. براي اين مشكلات نسخه اي وجود دارد.

 

اين نسخه بازاريابي تك به تك است يعني تمركز بر روي هر مشتري در هر لحظه از زمان. با يادآوري ارتباطات خودتان با مشتري، تعميق ارتباطات و غني سازي آن و ايجاد روابط پيچيده و با ارزش مي توانيد از دام گرفتاري هاي از پيش گفته شده رها شويد. اما تغيير سطح رضايت مشتري نيز مي تواند زمينه ساز مشكلاتي در سازمان شود. عبارت جلب رضايت مشتري هم به امكانات فعلي كارخانه در رابطه با اجراي تعهدات خود و هم به ارضاي به موقع تقاضاي مشتريان در آينده ارتباط پيدا مي كند.

 

وقتي كارخانه در حد ماكزيمم ظرفيت و يا نزديك به آن در حال كار است، هر گونه افزايش تقاضا منجر به ازدياد سفارشات عقب افتاده و يا كاهش موجودي كالاي ساخته شده و يا از دست دادن فرصت فروش خواهد شد. مدير يا بايد با تغيير سطح سفارشات عقب افتاده ( موجودي كالاي ساخته شده) افزايش و يا كاهش تقاضا را جبران كند و يا اينكه ظرفيت توليدي كارخانه را بالا ببرد. با افزايش سفارش مشتريان، مدير بايد در 2 زمينه ي زير جرح و تعديل بوجود آورد: يكي هزينه ي افزايش ظرفيت توليد كارخانه ديگري امكان كاهش مشتري به علت عدم جلب رضايت مشتري. افزايش ظرفيت سبب ازدياد دارايي ثابت مي شود.

 

لذا براي ثابت ماندن برگشت سرمايه لازم خواهد بود كه فروش افزايش پيدا كند. لذا مقدار افزايش فروش نسبت به افزايش دارايي در اين اقدام بايد كاملاً حساب شده و دقيقاً پيش بيني شده باشد. با فرض كم شدن سرعت سفارش، مدير بايد هزينه ي بيكار كردن عده اي از كاركنان را با هزينه ي ازدياد موجودي كارخانه قياس كند به زبان برگشت سرمايه، چون با كم شدن سرعت سفارش، فروش كم مي شود و فروش هم در هر 2 مؤثر است لذا مدير بايد هم به فكر كاهش گردش دارايي در حالت اول و هم افزايش سود عمليات با كم كردن هزينه ي كارگري باشد. نتايج تحقيقات نشان داده است كه 95 درصد مشتريان ناراضي، نارضايتي خود را به شما نگفته و محل مراجعه ي خود را تغيير خواهند داد و نيز هر مشتري ناراضي، نارضايتي خود را نيز به 10 نفر ديگر انتقال خواهد داد لذا در سازمان بايد برنامه منظمي براي سنجش رضايت مشتري ها وجود داشته باشد تا بتوان با شناسايي عوامل مؤثر در ايجاد نارضايتي نسبت به برطرف نمودن آنها اقدام نمود اگر در سازمان شكايتي از سوي مشتري ها به گوش نمي رسد نبايد خوشحال شد زيرا مردم: - به خاطر فضاي بسته سازمان ها شكايت نمي كنند و تنها محل مراجعه خود را تغيير مي دهند . - نمي دانند چگونه شكايت نمايند. - اعتمادي به نتيجه ندارند. - از فكر انتقام مي ترسند.

 

لذا بايد در سازمان از شكايت هاي مردم و افراد شاكي استقبال نمود تحقيقات نشان داده است كه رسيدگي سريع و درست به شكايت مشتري ناراضي، در 95 درصد موارد او را مشتري وفادار شما خواهد نمود. نتيجه گيري نگاهي گذرا به تحولات بازارهاي كشورهاي صنعتي نشان مي دهد كه همه فعالان عرصه ي كسب و كار بايد جور ديگر ببينند. بايد بدانيم كه ديگر دورة صف كشيدن مشتريان و خريداران در كشور ما رو به پايان است. كسب و كار آينده در مسير مشتري مداري و مشتري محوري خواهد بود هر گاه خود را اولين مشتري دانستيد كه بايد رضايتش را جلب نماييد و نيز به دنبال آن هرگاه رضايت دروني شما بر رضايت بيروني شما مقدم شد، مهمترين گام را در موفقيت بيروني پايدار خود برداشته ايد.

 

كساني كه از خود ناراضي اند، كساني كه نسبت به تعهدات به خود خلف وعده مي كنند و كساني كه براي خود ارزش واقعي قائل نمي شوند، چگونه مي توانند نسبت به ديگران انرژي مثبت جاري سازند و در سطوح ارتباطي مناسبي با آنان قرار بگيرند؟

 

 

 

 منابع

 ماركوس باكينگهام؛ دكتر دونالد كليفتون، كشف توانمندي ها، ترجمة دكتر عبدالرضا رضايي نژاد، انتشارات فرا، چاپ اول، تهران 1382. - دكتر مير بهادر قلي آريانژاد، برنامه ريزي توليد، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران، چاپ اول، تهران، 1370. - مهندس مجتبي رجب بيگي؛ دكتر محمد حسين سليمي، مديريت كيفيت فراگير، انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير، چاپ دوم، تهران، 1378 . - دان پيرز؛ دكتر مارتا راجرز، بازاريابي تك به تك، ترجمة علي عياري، انتشارات فرا، چاپ اول، تهران، 1381. - نشريه مهندسي صنايع، شركت انديشه وران اليت، شمارة دوم، مقالة مدل مشاورة شما چيست؟، 1384