شما اینجا هستید: صفحه اصلی مدیریت بازرگانیقوانین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

قوانین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

قوانین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

مصوب پانزدهم اسفندماه 1369 با اصلاحات پانزدهم آذرماه 1373

ماده 1- بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تأسیس می شود.

 

ماده 2 – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.

 

ماده 3 – مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران را در این قانون «اتاق ایران » نامیده می شود، در تهران می باشد.

 

ماده 4- حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدوده به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است که اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می باشند.

 

تبصره 1- تأسیس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل 50 عضو می باشد.

 

تبصره 2- تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاقها یکسان است.

 

تبصره 3- نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیأت رئیسه اتاق ایران است.

 

وظایف و اختیارات

 

ماده 5- وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از :

 

ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی

 

ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.

 

همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق .

 

ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.

 

تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورز اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.

 

کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی .

 

تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.

 

تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

 

ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق.

 

صدور کارت عضویت طبق آئین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی .

 

تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سند یکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی ، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.

 

دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.

 

تهیه، صدور- تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.

 

تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه .

 

 

ارکان اتاق ایران

 

ماده 6- ارکان اتاق ایران عبارتست از :

 

شورایعالی نظارت

 

هیأت نمایندگان

 

هیأت رئیسه

 

 

ماده 7 – ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از :

 

هیأت نمایندگان

 

هیأت رئیسه

 

 

ماده 8- شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود :

 

وزراء بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی ، صنایع ، معادن و فلزات و کشاورزی ، رئیس مؤسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران.

 

ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد.

 

 

ماده 9- وظایف شورایعالی نظارت عبارتست از :

 

بررسی و تصویب آئین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از تاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه.

 

سیاست گذاری و تعیین خط مشیهای کلی اتاقها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه .

 

رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاقها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.

 

انحلال اتاقها طبق ماده 10

 

تعیین هیأت رئیسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاقهایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.

 

استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران .

 

تبصره 1 – شورایعالی نظرات حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی نظارت می رسد.

 

تبصره 2- موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رئیسه به تصویب شورایعالی نظارت خواهد رسید.

 

 

ماده 10- اتاقها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند :

از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق .

عدم شرکت اعضا در کاندیدا شدن و قبول مسؤولیت در اتاق.

تبصره – با اعلام انحلال از طرف شورایعالی نظارت هیأتی مرکز از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.